Disclamer - Dalhuisen

Ga naar de inhoud
 

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen: Gebruik van deze website De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico en rekening.

Intellectuele eigendomsrechten:

Alle op deze website afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Dalhuisen. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.


Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Ondanks het feit dat Dalhuisen de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan Dalhuisen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dalhuisen streeft ernaar dat de informatie op deze website correct is. Dalhuisen is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar website zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van websites die niet door Dalhuisen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website aanvaardt Dalhuisen geen enkele aansprakelijkheid.

Virussen:

Dalhuisen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen:

Dalhuisen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Terug naar de inhoud